Activitat

DPCH

Desenvolupament Personal

i del Capital Humà

Introducció

Itineraris d'inserció

Formació aturats

Formació continuada

Psicoteràpia

 
     

Introducció

 

Desenvolupament Personal i del Capital Humà

Departament especialitzat en orientar i formar persones en actiu o situació d'atur, que necessiten cert suport i/o formació per incorporar-se o mantenir-se a l’entorn social i laboral, així com assessorar i col·laborar amb les empreses en la cerca del personal que els hi és necessari.

Al 2016 hem tingut:

3.667 participants
986 insercions (27%)

Itineraris d'Inserció

Acompanyament Individualitzat a la Inserció Social i Laboral

Aborden d'una manera personalitzada la inserció laboral: el participant, juntament amb el tècnic d'inserció de referència, treballen els elements que puguin dificultar o facilitar la recerca i/o manteniment d'un treball. També inclou la promoció d’actuacions de prospecció del mercat de treball per facilitar la inserció laboral.

2.805 participants

 

Projectes concrets desenvolupats:

Programa d’orientació i acompanyament a la inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental

354 participants

 

Programa d’orientació i acompanyament a la inserció

102 participants

 

Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI)

66 participants

 

Programa integrals InJove

59 participants

 

Agència de Col·locació

36 participants

 

Làbora (Barcelona Treball Protegit)

493 participants

 

Implica’t

20 participants

 

“Pla de Xoc” de Barcelona Activa

1272 participants

 

Programa Incorpora de La Caixa

652 participants

 

Servei d’Anàlisi de l’Ocupabilitat i Atenció Social per a persones amb discapacitat

140 participants

 

Servei d’Anàlisi de l’Ocupabilitat i Atenció Social per a persones immigrants

20 participants

 

Servei d’Anàlisi de l’Ocupabilitat i Atenció Social per a joves en risc d’exclusió social

13 participants

 

Servei d’Anàlisi de l’Ocupabilitat i Atenció Social de joves en situació d’exclusió social amb dèficits lingüístics en l‘ús del català

16 participants

 

Execució del Programa d’inserció sociolaboral (PISL) i el Programa personalitzat de recerca de feina (PROPER) de Barcelona Activa

380 participants

Tallers desenvolupats en el marc d’aquests projectes:

Segons les necessitats dels participants d’aquests programes, s’ha establert un itinerari personal que ha contemplat, principalment, alguns dels següents tallers:

Bloc 0: Competències clau per a l’ocupabilitat


 • Mòdul 0.1 Context laboral: en el qual les persones participants han conegut l’actual situació del mercat de treball tenint en compte les resistències personals vers aquest mercat.

 • Mòdul 0.2 Identificació de competències transversals bàsiques: s’han identificat els perfils competencials de les persones participants.

Bloc 1: Diagnòstic de l’ocupabilitat i l’elaboració del pla individual d’inserció


 • Mòdul 1.1 Motivacions i interessos: en el qual s’ha treballat amb tècniques per augmentar la motivació que té la persona per possibilitar l’elecció de l’ocupació així com els factors que condicionen l’objectiu professional i la recerca de feina.

 • Mòdul 1.2 Mercat de treball i ocupacions: en què s’ha treballat en la conscienciació de la realitat del mercat de treball, valorar quines són les competències requerides per determinar el nivell d’ocupabilitat.

Bloc 2: Recerca de feina


 • Mòdul 2.1 Canals de recerca de feina: s’han exposat i comparat les diferents vies d’accés al mercat de treball, així com els intermediaris i els canals de recerca de feina.

 • Mòdul 2.2 Eines de recerca de feina: totes les persones que han participat en aquest mòdul han pogut redactar (manual o digitalment) el seu propi Currículum o Currículums i la carta de presentació

 • Mòdul 2.3: Procés de selecció: s’han assimilat i posat en pràctica les habilitats i recursos necessaris per tal d’aprendre i/o perfeccionar l’execució d’entrevistes laborals

 • Mòdul 2.4. Autoocupació: S’ha informat i motivat sobre la possibilitat de treballar per compte propi com una forma d’accés al mercat de treball.

Bloc 3: Accions de formació


 • Mòdul 3.1.a. Formació en competències transversals: s’ha treballat sobre com desenvolupar aquelles competències clau que són transferibles a diferents camps ocupacionals (comunicació, de relació interpersonal, de treball en equip, de negociació, d’iniciativa, d’autonomia, atenció al detall...)

 • Mòdul 3.1.b. Formació en competències de base: aquest mòdul ha estat destinat a aquells participants que han necessitat el treball i aprofundiment en l’assoliment de les competències bàsiques (lectoescriptura, idiomes, càlcul numèric, competències TIC)

 • Mòdul 3.2. Formació en noves tecnologies: s’ha donat a conèixer l’estructura bàsica de l’ordinador (hardware) així com les icones principals de l’entorn de Windows, a crear i utilitzar el correu electrònic i fer recerca activa de feina via Internet.

 • Mòdul 3.3. Programació, suport i seguiment de pràctiques professionals: alguns i algunes participants han fet pràctiques i han pogut posar en pràctica allò aprés en una situació propera a la inserció laboral


Altres actuacions:

Club de la Feina

Servei que ofereix informació, orientació i assessorament per a la recerca autònoma de treball. Els i les participants disposen d’un espai amb ordinadors amb accés a Internet, fax, telèfon, taulells amb ofertes de treball de diverses fonts i personal tècnic de suport, tot amb la voluntat de donar continuïtat a aquelles persones que han finalitzat la seva participació dins d’altres accions de Femarec.

 • 552 participants provinents d'altres accions


 

“Programa d’habitatge amb inclusió social”

de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Des del maig i durant els propers dos anys, Femarec duu a terme aquest servei de suport professional de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. En el seu marc, atenem a 20 famílies en situació de risc d’exclusió social que no poden accedir a l’habitatge disponible al mercat. A través d’un allotjament social temporal i la nostra intervenció, es vol que desenvolupin habilitats personals, socials, parentals i de protecció

Gràcies al suport de:  


Perfil dels participants:
 

Xarxes de què formen part:

   

 

Gràcies al suport de:

     

Formació aturats

 

Introducció

Accions de Formació Ocupacional

Programes de Formació i Inserció


Introducció

Cursos de formació tècnica, formació bàsica i de competències transversals per a persones preferentment en atur. Normalment, contemplen un període de pràctiques en empresa, on es realitza un seguiment personalitzat de l’alumne. Impulsem diversos plans de formació adaptats a les necessitats específiques de cada col·lectiu atès.

842 alumnes

 Perfil dels participants:


menu

 

Accions de Formació Ocupacional

Cursos orientats cap a la formació tècnica, la formació bàsica i les competències transversals de persones en situació d'atur i/o amb dificultats d’inserció especifiques.

695 alumnes

Perfil dels participants:

46 cursos executats:

Per a persones a l’atur:

 • Activitats administratives en la relació amb el client

 • Activitats auxiliars de comerç

 • Activitats auxiliars de magatzem

 • Activitats de gestió administrativa (2 edicions)

 • Atenció sociosanitaria a persones al domicili (2 edicions)

 • Atenció sociosanitaria a persones dependents en institucions socials (2 edicions)

 • Auxiliar de comerç i magatzem

 • Auxiliar de neteja

 • Auxiliar de gestió de residus

 • Gestió ambiental

 • Gestió comptable i gestió administrativa per auditoria (2 edicions)

 • Gestió de residus urbans i industrials (4 edicions)

 • Gestió integrada de recursos humans

 • Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials (2 edicions)

 • Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (2 edicions)

 • Eines 2.0 per a la recerca de feina

 • Iniciació bàsica. Introducció a les TIC'S

 • Atenció i cura a les persones

 • Administració

Per a persones a l’atur menors de 30 anys:

 • Auxiliar polivalent restauració 2.0

 • Auxiliar polivalent centres esportius i lleure

 

Per a persones en situació d’atur amb certificat de discapacitat:

 • Auxiliar de muntatges i manteniment elèctric

 • Auxiliar d'empleat/da d'oficina (3 edicions)

 • Missatger i conserge extern

 • Mosso/a de magatzem i reposador/a (5 edicions)

 • Operador de màquines, eines i manipulats de subconjunts (4 edicions)

 • Telefonista / recepcionista d'oficina (2 edicions)


Amb la col·laboració de:
menu

Programes de Formació i Inserció

Cursos que ofereixen una formació bàsica i professional per afavorir la incorporació al món laboral de joves d’entre 16 i 21 anys, sense el Graduat Escolar i amb dificultats d’aprenentatge, provinents dels Serveis Socials. Permeten la continuïtat formativa, especialment en la formació professional específica de grau mitjà. Altrament, per mitjà d’una formació complementària i voluntària, permeten l’obtenció del títol de graduat/ada  en ESO.  

Durant els cursos 2015-2016 i 2016-2017 es duen a terme

11 PFI, en les següents especialitats:

 • Auxiliar de comerç i atenció al públic a Barcelona, a Gavà i a Sant Pere de Ribes (4 grups)

 • Auxiliar en muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis a Argentona, Castelldefels i Sant Joan Despí (5 grups)

 • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic a Sant Joan Despí (2 grups)

Perfil Alumnes

A Barcelona 28 alumnes:

 • 15 noies i 13 nois

 • 28 alumnes menors de 21 anys

 • 7 immigrants

 • 23 alumnes amb discapacitat

 

A la resta de localitats (No podem facilitar les dades atès que són propietat dels corresponents ajuntaments)

 • 51 alumes els cursos 2015-16

 • 17 alumnes Castelldefels

 • 17 alumnes Sant Joan Despi

 • 17 alumnes Argentona

 

68 alumnes 2016-17:

 • 17 alumnes Castelldefels

 • 17 alumnes Sant Joan Despí

 • 17 alumnes Sant Pere de Ribes

 • 17 alumnes Gavà

Gràcies al suport de:menu

 

 

Formació continuada

 

Introducció

Dades 2016

 
Introducció

Servei per a professionals de tot tipus de sectors, en especial dels àmbits de serveis a les persones i d’ensenyament, que tracta de requalificar-los per tal que estiguin al cas en tot moment de les darreres tècniques i avenços aplicats a aquests àmbits professionals i, així, puguin mantenir un alt nivell de qualitat en el desenvolupament de la seva tasca laboral.


menu

 

Dades 2016
 • 6500 professionals requalificats i requalificades

 • 462 cursos realitzats

 • 11.179,50 hores de formació

 • A 62 poblacions catalanes

 • A 17 CCAA de l’Estat i a Ceuta i Melilla

Perfil dels cursos:

 • 92 cursos organitzats per Femarec, a les seves instal·lacions, dirigits a persones en actiu.

 • Empresa privada: Hem dissenyat programes de formació per actualitzar i ampliar els coneixements de la plantilla de 96 entitats privades.

 • Administracions públiques: Hem organitzat accions d’orientació laboral i formació dirigides als habitants de les poblacions de 42 ajuntaments i altres entitats locals

Llistat de cursos realitzats ordenats alfabèticament:

 • Acompanyament en processos de dol

 • Acompanyament i treball amb suport per a persones amb discapacitat en l’entorn d’un Centre Especial de Treball

 • Acompanyament al dol i la pèrdua

 • Activa les teves competències laborals

 • Activitats auxiliars  de Comerç

 • Activitats auxiliars de comerç

 • Activitats en centres de jardineria, floristeria i vivers

 • Actuació davant situacions d'agressió

 • Actualització en ofimàtica

 • ADR- BÀSIC

 • Agrupació coral com a estratègia de millora del treball en equip

 • Agrupació coral com a estratègia de millora del treball en equip II

 • Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

 • Alteracions conductuals i contenció emocional

 • Alzheimer i altres demències

 • Alzheimer i altres demències en centres residencials

 • Anàlisi de l'ocupabilitat

 • Animació sociocultural

 • Aplicabilitat i funcionalitat de les TIC en persones amb discapacitat intel·lectual.

 • Aplicacions informàtiques: tractament de textos, full de càlcul, presentacions (gràfics d'informació)

 • Aprèn a buscar informació a la xarxa: Internet i correu electrònic

 • Aprenentatge emocional per a educadors

 • Assetjament en l'àmbit escolar

 • Atenció a l’usuari per agents de suport tècnic (HelpDesk)

 • Atenció al client

 • Atenció al pacient i qualitat assistencial

 • Atenció Centrada en la Persona

 • Atenció Centrada en la Persona i la seva implementació

 • Atenció Centrada en la Persona-ACP

 • Atenció i suport psicosocial domiciliari

 • Autocura emocional al cuidador

 • Autoprotecció davant de situacions d'agressivitat infantil

 • Autoprotecció en situacions d'agressivitat infantil

 • Auxiliar de Cambrer amb Idiomes

 • Auxiliar de magatzem

 • Auxiliar de serveis

 • Auxiliar de Serveis i Neteja

 • Auxiliar d'operacions de gestió de residus

 • Bases de suport conductual positiu i tècniques de modificació de conducta

 • Bon ús de les Xarxes Socials

 • Bones pràctiques aplicades al Model d'ACP

 • Bonificacions i reduccions a la contractació laboral

 • Bon tracte a les persones grans

 • Cambrer de bar/restaurant

 • Cambrer de restaurant/bar

 • Capacitació bàsica per al manteniment de parcs i jardins

 • Carretons elevadors. Norma de qualitat UNE 58451:2012

 • Certificat d’Aptitud Professional para Conductores

 • Certificat digital i facturació electrònica

 • Com crear una botiga virtual

 • Com crear una botiga virtual - Ref. T/MK44 Recull d'Activitats de Suport del Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona.

 • Com crear una botiga virtual amb Prestashop

 • Com ens hem de comunicar a Facebook i Twitter

 • Com hem de fer un butlletí amb Mailchimp

 • Com hem d'escriure a la web

 • Comerç electrònic i Botiga Virtual

 • Community Manager

 • Competències clau per a la recerca de feina

 • Comptabilitat bàsica

 • Comptabilitat informatitzada

 • Comptabilitat pràctica informatitzada

 • Comunicació i acompanyament davant males notícies

 • Comunicació i PNL

 • Comunicació, motivació i cohesió de l'equip de treball

 • Comunicació amb Familiars i Pacients

 • Comunicar a través de la Programació Neurolingüística (PNL)

 • Comunicar de manera eficient

 • Conducció Eficient per a vehicle industrial lleuger

 • Conducció i manipulació eficient de carretons elevadors

 • Contenció emocional i autoprotecció davant situacions d’agressivitat infantil

 • Contenció física - tècniques

 • Contenció física: Maneig integral d'alteracions de conducta

 • Contenció psicològica i física

 • Contenció emocional i autoprotecció davant situacions d’agressivitat

 • Contenció emocional i contenció física

 • Contenció física en residències geriàtriques

 • Contenció física: Actuació davant situacions d’agressió

 • Control d’al·lèrgens en l’alimentació

 • Creació de vídeos animats

 • CRM: Gestió de relacions amb clients

 • Cures i intervenció en persones amb discapacitat intel·lectual i alteracions del comportament

 • Cures auxiliars d'infermeria hospitalària

 • Cures auxiliars en geriatria

 • Cures bàsiques del pacient diabètic

 • Cures pal·liatives en infermeria

 • Curs avançat d’emergències i primers auxilis

 • Desbrossament i neteja de sotaboscos

 • Detecció i intervenció en el maltracte geriàtric

 • Diagnòstic per a la medicació psiquiàtrica. Efectes adversos, secundaris i contraindicacions

 • Disseny i formulació d'objectius i indicadors per a programes socials II

 • Educació de la veu

 • Eines col·laboratives en xarxa basades en Google Apps

 • Eines i canals per a la recerca activa de feina

 • Eines i tècniques de modificació de conducta

 • El desenvolupament comunicatiu i lingüístic en les primeres etapes de la infància

 • El model d’atenció basat en la planificació centrada en la persona amb discapacitat

 • Elaboració de pa i pastes

 • Emergències i Primers Auxilis

 • Entrenament en habilitats de gestió d’equips productius en el centre especial de treball

 • Entrenament en habilitats de gestió d’equips productius en un centre especial de treball

 • Entrenament en habilitats socials

 • Entrenament en habilitats socials per a joves en risc d'exclusió i mediació de conflictes

 • Entrenament en habilitats socials per a persones amb DI i mediació de conflictes

 • Envelliment i discapacitat Envelliment i discapacitat intel·lectual

 • Ergonomia per a mossos de magatzem

 • Especialització en el tractament de terres

 • Especialització en els procediments de neteja i desinfecció nosocomial en residències de la tercera edat.

 • Especialització geriàtrica

 • Estimulació cognitiva a persones grans

 • Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials

 • Ètica en els serveis d’atenció a la persona amb discapacitat

 • Excel 2013: nivell avançat

 • Excel 2013: Nivell intermedi

 • Excel intermedi: Gràfics i formats condicionals

 • Excel·lència en l'atenció al client, consumidor i/o usuari

 • Excel·lència personal i gestió del temps en l'entorn laboral

 • Excel·lència personal i professional

 • Fundraising. Tècniques de captació de fons per a projectes socials

 • Gestió de l’estrès en Centres Residencials d’Acció Educativa

 • Gestió de les emocions en processos de dol i pèrdua en l'àmbit residencial

 • Gestió de projectes amb project manager

 • Gestió de residus inerts

 • Gestió i estratègia d'equips amb metodologia Lego Serious Play

 • Gestió i prevenció de l'estrès professional

 • Gestió i resolució de conflictes

 • Gestió de queixes ( Front office)

 • Gestió de l’estrès

 • Gestió i tractament de residus

 • Gravació de dades

 • Habilitats per a la comunicació, motivació i cohesió d’equips de treball interdisciplinaris

 • Habilitats Socials amb malalts i familiars en centres Sanitaris: Sector neteja

 • Habilitats comunicatives amb famílies i millora de la qualitat assistencial

 • Habilitats socials per a la recerca de feina

 • Higiene i atenció sanitària domiciliaria

 • Igualtat : Assetjament sexual i moral

 • Igualtat i Assetjament sexual i moral

 • Implementació del model d'Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP)

 • Informació i atenció al client/a, consumidor/a, usuari/ària

 • Instagram+ eines online que ens faciliten la feina

 • Intel·ligència emocional en els equips de treball

 • Intel·ligència emocional

 • Intel·ligència emocional aplicada

 • Interactive storytelling: Racontr.com

 • Intervenció en l'atenció higienico-alimentària en institucions

 • Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions

 • Introducció a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD)

 • Introducció a SAP-ERP aplicat al sector logístic

 • Introducció al mètode Hanen per a l'adquisició i desenvolupament del llenguatge en infants amb NEE

 • Introducció a la llengua de signes

 • Introducció a l’Euskera VII

 • La comunicació entre el professional sanitari i el malalt i la família

 • La prevenció de l’abús cap a persones amb discapacitat intel·lectual

 • Les demències en la persona gran

 • L'assetjament en l'àmbit sanitari

 • Lideratge d'equips

 • Llei de Transparència en l'Administració Local

 • L'operari de manteniment de la via pública com a agent promotor del civisme

 • L'operari de neteja viària com agent promotor del civisme

 • Malalties terminals i cures pal·liatives

 • Manipulació d'aliments

 • Manipulació d'aliments - Distància

 • Manipulació d'aliments (distància)

 • Manipulació d'aliments

 • Manipulació d'aliments en el sector de menjars preparats

 • Manipulació d'aliments en el sector de menjars preparats per personal de cuina

 • Manipulador d’aliments i atenció de cuina

 • Màrqueting digital

 • Massatge terapèutic

 • Mediació i resolució de conflictes

 • Mediació de conflictes en l’àmbit escolar

 • Microsoft Office 2016 amb interfície office 365

 • Microsoft office 2016 i office 365

 • Mobilització d’usuaris en residències de la tercera edat

 • Mobilització de malalts

 • Mobilització de pacients dependents i prevenció de lesions

 • Mobilització i trasllat de pacients

 • Mobilització i trasllat de persones

 • Model d’atenció centrada en la família

 • Mobilització de malalts amb ajudes tècniques

 • Mobilització de Persones Dependents

 • Mobilització de Persones Dependents en serveis d’atenció domiciliària

 • Mobilització geriàtrica

 • Neteja  de superfícies

 • Neteja de llars, oficines i industrial

 • Neteja de quiròfans

 • Neteja de Superfícies

 • Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals

 • Neteja de vidres en edificis i locals

 • Neteja d'edificis i locals: Mobiliari Interior

 • Neteja d'instal·lacions i equipaments industrials

 • Neteja domiciliària: tècniques i productes

 • Neteja, tractament i manteniment de sols, parets i sostres en edificis i locals

 • Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

 • Nòmines i seguretat social I

 • Nous canals de recerca de feina

 • Noves narratives digitals I: Informem més enllà del text

 • Noves narratives digitals II: ens submergim en la informació

 • Nutrició i Dietètica

 • Nutrició geriàtrica i seguretat i higiene alimentària

 • Operació de carretons

 • Operacions bàsiques de neteja

 • Operacions bàsiques de neteja viària

 • Pedagogia Montessori

 • Poda d'arbust i arbrat en jardineria

 • Poda en alçada

 • Preparació formació dual

 • Presentacions d'alt impacte

 • Preservació de la intimitat de la persona

 • Preservació de la intimitat del resident en centres geriàtrics

 • Preservació de la intimitat de la persona gran en l’àmbit domiciliari

 • Preservació de la intimitat del resident

 • Preservació de la intimitat de la persona gran

 • Prestacions del Sistema de la Seguretat Social (II)

 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h segons normativa)

 • Prevenció de lesions de esquena i extremitats inferiors

 • Prevenció i protecció d’incendis i emergències

 • Primers auxilis en escoles d’educació infantil

 • Primers auxilis i actuació davant d’emergències

 • Primers auxilis

 • Protocols d’emergència i pla d’autoprotecció

 • Psicologia evolutiva i Planificació de suports

 • Psicologia infantil i modificació de conducta

 • Psicomotricitat infantil de 3 a 6 anys: Atenció individualitzada

 • Reciclat creatiu de roba i teles: aplicació educativa

 • Recollida i transport de residus urbans o municipals

 • Renovació ADR-Bàsic i Cisternes

 • Resolució de conflictes amb usuaris i/o familiars

 • Resolució de Conflictes en la relació amb usuaris d’ajuda a domicili i familiars

 • Risoteràpia: Gestió de l’humor

 • Salut, Higiene i Sexualitat

 • Servei de pisos - cambrer/a de pisos

 • Síndromes del burnout en cuidadores

 • Suport Conductual Positiu

 • Suport conductual positiu en persones amb discapacitat intel·lectual

 • Suport domiciliari i alimentació familiar

 • Suport en l'organització d'intervencions en l’àmbit institucional

 • Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions

 • Suport Vital bàsic i desfibril·lació externa automàtica-DEA

 • Tècniques de contenció física davant situacions d’agressió

 • Tècniques de mobilització geriàtrica

 • Tècniques de coaching

 • Tècniques de Massatge

 • Tècniques i procediments de neteja amb utilització de maquinària

 • Tractament de la informació numèrica (ACTIC/C6). Nivell bàsic

 • Trastorns deglutoris i disfàgia

 • Trastorns deglutoris i disfàgia en persones amb discapacitat

 • Trastorns en la deglució i disfàgia en persones amb discapacitat

 • Tractament de residus urbans o municipals

 • Una imatge val més que mil paraules: crea infografies i imatges interactives

 • Usos i optimització de l’aula de estimulació multisensorial

 • Visualització de dades: gràfics i mapes interactius

 • Vull vendre per internet, però per on començo?

 • Xarxes Socials

 • Xerrada sobre discapacitat

Gràcies al suport de:


menu

 

Serveis de psicoteràpia

 

Prelaboral FemVia

Servei d’atenció social creat per ajudar a persones amb un Trastorn Mental Sever i/o una discapacitat intel·lectual que per diverses raons no estan en condicions d’accedir directament al món laboral ni d’enfrontar-se a gestionar d’una manera autònoma les diferents exigències que implica la integració laboral. Per tant, requereixen d’un procés de rehabilitació laboral que els prepari per a l’obtenció d’una feina.

 • 35 persones amb discapacitat ateses

Gràcies al suport de:


menu

 

 

Memòria d'activitats 2016

PROJECTE

ACTIVITAT

DADES ECONOMIQUES

GRÀFIQUES

       

Seu Social i Departament
de Desenvolupament Personal i del Capital Humà:

Sardenya, 68/72 - 08005 Barcelona
Tl. 93 284 64 69

Fax. 93 238 00 06
dpch@femarec.cat

 

Oficines Centrals:

Tres Senyores, 1/5 - 08024 Barcelona
Tl. 93 285 93 10

Fax. 93 285 93 11
femarec@femarec.cat

 

Centre Especial de Treball:

Maresme, 59/61 - 08019 Barcelona
Tl. 93 303 65 00

Fax. 93 303 65 01

Servei de Recollida Selectiva

i Gestio de Residus:

Tl. 93 303 53 28

Fax. 93 303 53 29
comercial@femarec.cat

 

certificacions iso